Pracovné právo

Služby

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytujeme komplexné právne služby pre zamestnávateľov, ako aj zamestnancov.

Naše služby zahŕňajú:

01. 

Revíziu a prípravu pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv a iných pracovnoprávnych dokumentov, vrátane dokumentov potrebných na skončenie pracovného pomeru a hromadné prepúšťanie.

02.

Právnu pomoc pri neplatnom skončení pracovného pomeru, nevyplatení mzdy, jej náhrad, odstupného a iných plnení spojených s pracovným pomerom.

03.

Zastúpenie pred súdom v pracovno-právnych sporoch.